piątek, 31 marca 2017

Zasady rekrutacji do przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna  na rok szkolny 2017/2018
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodzica we wniosku, burmistrz Pszczyny, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
1.     Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych zarządzeniem burmistrza.
2.     Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
-                               data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
-                               data i godzina wydrukowania wniosku,
-                               data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
-                               data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.
3.     Informacje ogólne
·         W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w gminie Pszczyna:
-         dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2014-2011),
oraz
-         dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Pszczyna mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
·         Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
4.     Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)
W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
5.     Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka za pomocą systemu informatycznego dostępnego na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
-   wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, wniosek dostępny na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl
-   drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
·         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
-   pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
-   wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
-   następnie informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły, po wydrukowaniu wniosku z systemu następuje jego podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego.
·         Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
·         Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku
z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
·         Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
·         Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
·         Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
·         Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
-   żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
-   zwrócić się do burmistrza Pszczyny, o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
W tym celu burmistrz
-   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
-   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
-   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)
O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
·         W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
·         Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
-   w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
-   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXII/359/17
z dnia 23 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
·         Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w formie zawarcia umowy.
·       Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
·         Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
-   wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
-   wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
6.     Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.Pszczyna, dnia 29 marca 2017 r.

czwartek, 30 marca 2017

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w wersji elektronicznej.

Rodzice, którzy chcą by dziecko chodziło do naszego przedszkola muszą logować się na stronie przedszkola-pszczyna.nabory.pl. 

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie w terminie od 11.04.2017r. – 24.04.2017rZasady rekrutacji do szkoły

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2009, które rozpoczną edukację w klasie I w roku szkolnym 2017/2018 powinni:
 1. W celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej
 • pobrać w szkole obwodowej druk zgłoszenia,
 • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć go w szkole obwodowej.
      2. Jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:
 • pobrać w szkole  druk wniosku,
 • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć go w szkole.
W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi, tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta (gminy) wyznaczony przez określone miejscowości, ulice lub ich części.
Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Pszczyna tworzą tzw. sieć szkół pokrywającą cały obszar gminy.
23 marca br. Rada Miejska w Pszczynie podjęła uchwałę nr XXXII/357/17 w sprawie dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
W uchwale m.in. określone zostały nowe obwody szkół.
Podstawy prawne
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 • Uchwały Nr XXXII/358/17Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Informacje ogólne
 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • Dziecko, któremu Burmistrz wskazał w  roku szkolnym 2016/2017 jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 6 kwietnia 2017 r.
Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
§ kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
Kandydaci spoza obwodu
 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół ale nie więcej niż trzech, układając własną listę preferencji,
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka w każdej wybranej szkole
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską Pszczynie.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak data i godzina złożenia wniosku w szkole, nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.
Rodzic/prawny opiekun, wypełnia wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka, i po podpisaniu przez rodzica/prawnego opiekuna składa go w szkole.
Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
Wypełniając wniosek, należy wybrać (dot. tylko Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie):
- w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
lub
- w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wypełniony i podpisany wniosek rodzic składa w szkole.
Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

poniedziałek, 27 marca 2017

Wizyta magika

Dzisiaj przedszkolaki odwiedził Pan Czarodziej :) Dzieci obserwowały różne magiczne sztuczki i pomagały czarodziejowi. Udało nam się chusteczki zamienić w pączki, a z pustego pudełka magik wyciągnął królika! Czarodziej pokazał nam małe duszki, które miały dużo siły i samonapełniające się wodą miseczki. Było niesamowicie :)
Wizyta magika była opłacona z pieniążków z Dnia Babci i Dziadka - serdecznie dziękujemy :)
Więcej zdjęć tutaj.Wyniki konkursu "Zaczarowane instrumenty"

Kategoria 3-4 latki 


1 miejsce: Emilia Ziółkowska (Pszczółki) 
2 miejsce: Olaf Cepok (Pszczółki) 
3 miejsce: Maja Pistelok (Motylki) Wyróżnienie: Alicja Kamińska (Motylki) 
Udział: Łukasz Kania (Motylki) , Milena Sprownik (Motylki), Dawid Pazyna (Motylki), Wiktor Drobik (Pszczółki) Kategoria 5-6 latki 1 miejsce: Franek Baksik (Słoneczka) 
2 miejsce: Leon Gliniecki (Zajączki) 
3 miejsce: Julia Orlewicz (Żabki), Hania Urbańska (Żabki) Wyróżnienie: Zosia Brzezińska (Żabki) 
Udział: Tymek Koczoń (Słoneczka), Natalia Kania (Zajączki), Filip Gliniecki, (Zajączki), Jagoda Flis (Żabki), Adrian Kopias (Słoneczka), Nina Czembor (Żabki), Wiktoria Wirkus (Słoneczka), Kuba Rozmus (Żabki), Ola Łaba (Zajączki), Oskar Kania (Żabki) 

GRATULUJEMY WSPANIAŁYCH POMYSŁÓW!!!!

piątek, 24 marca 2017

Wizyta u pielęgniarki grupy "Słoneczka"

Dzisiaj grupa "Słoneczek" wybrała się na wizytę do pani pielęgniarki. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca pielęgniarki w szkole. Mogły również zobaczyć kilka niezbędnych rzeczy potrzebnych w tej pracy. Bardzo dziękujemy pani pielęgniarce za kolejne spotkanie z przedszkolakami :)
Wyniki gminnego konkursu "Wiosenna łąka"

Dotarły do nas wyniku konkursu organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne "Radocha" w Pszczynie. Serdecznie gratulujemy Zuzi Dyrdzie z grupy "Pszczółki" za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej 3-4 latków oraz Agatce Bańczyk z grupy "Słoneczka" za zajęcie I miejsca w kategorii wiekowej 5-6 latków.
czwartek, 23 marca 2017

Spektakl "Lokomotywa"

Dzisiaj przedszkolaki ze wszystkich grup wybrały się na wycieczkę do Pszczyńskiego Centrum Kultury na przedstawienie "Lokomotywa". Na miejsce dotarliśmy autobusami, a po krótkim spacerku byliśmy już na miejscu. Dzieciom bardzo podobał się spektakl, podczas którego aktorzy recytowali i śpiewali wiersze Tuwima. Po powrocie do przedszkola w sali urządziliśmy sobie piknik, bo dzisiaj jedynie pogoda nam nie dopisała. Dzieci już nie mogą doczekać się kolejnych wyjazdów :)
Więcej zdjęć tutaj.
wtorek, 21 marca 2017

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzisiaj w przedszkolu świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieciaki ze wszystkich grup przebrały się wiosennie, a w "Zajączkach" pojawił się nawet bocian! Przedszkolaki rozwiązywały wiosenne zagadki, wykonały piękne prace. Nie zabrakło także malowania twarzy i wyboru najbardziej wiosennych przedszkolaków :) Po wszystkich atrakcjach dzieci wybrały się na poszukiwania Wiosny z kolorowymi chorągiewkami :) 
Galeria zdjęć grupy Pszczółki i Słoneczka -> tutaj
Galeria zdjęć grupy Żabki -> tutaj


piątek, 17 marca 2017

Wizyta u pielęgniarki

Dzisiaj przedszkolaki z grupy "Zajączki" wybrały się na wizytę do Pani Pielęgniarki. Dzieci zobaczyły do czego służą wszystkie narzędzia w gabinecie. Pani pielęgniarka pokazała przedszkolakom stetoskop, ciśnieniomierz, specjalny termometr, a nawet metalową nerkę. Dzieciaki mogły się także zmierzyć i zważyć :) Bardzo dziękujemy za wizytę!
Więcej zdjęć tutaj.


czwartek, 16 marca 2017

Rekrutacja na rok 2017/2018

Zgodnie z Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe brzmią:
Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1)        publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Informacje na temat rekrutacji zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej.

wtorek, 14 marca 2017

Dzień otwarty

Dzisiaj przedszkolaki ze wszystkich grup odwiedzili rodzice! Dzieciaki wyczekiwały tego dnia, aby móc pochwalić się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły i pracowały razem ze swoimi najbliższymi. Potem oczywiście był czas na wspólną zabawę. To był wyjątkowy dzień :) Dziękujemy wszystkim rodzicom za liczne przybycie!
Więcej zdjęć tutaj.


poniedziałek, 13 marca 2017

Wizyta w kwiaciarni

Dzisiaj grupy "Pszczółki" i "Zajączki" wybrały się na wizytę do kwiaciarni. Przedszkolakom bardzo podobała się praca pani kwiaciarki. Dzieci oglądały różne kwiaty i próbowały je nazywać. Potem dzieci z każdej grupy wybrały kwiatki do swojej sali. Przedszkolaki same zapłaciły za zakupy i nawet pamiętały o wzięciu paragonu :) Wizyta wszystkim bardzo się podobała :)

Konkurs plastyczny na Kartkę Wielkanocną

REGULAMIN
1. Konkurs organizowany jest przez ZSP w Czarkowie.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkola.
4. Cel konkursu:
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci,
- pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Zmartwychwstania Jezusa - Wielkanocą
5. Zakres prac:
- kompozycja płaska
- technika wykonania pracy dowolna/ kredki, farby, kolaż, wydzieranki, wyklejanki, itp./,
- praca wykonana na sztywnej kartce: brystolu - A4, po złożeniu A5,
- w pracę wkomponowane powinno być hasło: „Wesołych Świąt”,
- w konkursie uczestniczą osoby indywidualne,
- prace na konkurs muszą być wykonane samodzielnie.
6. Tematyka:
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne/ symbol Zmartwychwstałego Jezusa, baranek zmartwychwstały, jajko, symbol życia/
7. Z tyłu na kartce umieścić informacje: imię i nazwisko autora, wiek, grupa.
8. Prace można dostarczać do wychowawczyń grup lub do katechety, do dnia 24.03.2017 roku.
9. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod względem samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania pracy oraz walorów artystycznych i tematycznych związanych z Wielkanocą.
10. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.03.2017r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

poniedziałek, 6 marca 2017

Konkurs "Zaczarowane instrumenty"

*Każdy chętny przedszkolak wraz z pomocą rodziców może wykonać dowolny instrument wykonany z odpadów i niepotrzebnych przedmiotów

*Forma wyłącznie przestrzenna

*Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-7 latki

*Przy ocenie będzie brane pod uwagę: pomysłowość, estetyka wykonania oraz wytrzymałość

*Prace należy zgłaszać do wychowawczyń do dnia 22.03.2017
Ogłoszenie wyników 24.03.2017


*Najlepsze instrumenty wezmą udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym w ZSP w Wiśle Wielkiej dnia 31.03.2017